Erzsébet királyné/Sisi
 

A királyné

 
A királyi család képekben
 

Sisi

Biográfiák
 
Magyarok a királyné szolgálatában
 
Életrajzi linkek
 

 
Ferenczy Ida
Ferenczy Ida : Ferenczy Ida „Őfelsége felolvasónője”

Ferenczy Ida „Őfelsége felolvasónője”

Részletek Karafiáth Márius dr. művéből  2016.02.13. 15:51

Das Herzens zug ist des Schicksal’s Stimme! 
/A szív sugallata: a sors szava./


Mintha Ő felsége érezte volna, hogy ennek az egyszerü, szépen hangzó magyar névnek a viselője lesz az ő hű Idája, akiről már számtalanszor kijelentette, hogy:
„Ida nekem  nem felolvasónőm, hanem barátnőm…”

/Gábel Gyula: Erzsébet királyasszony emlékének/


„Nemes, nemzetes és vitézlő Ferenczy Gergely uram a múlt század derekén kimagasló alakja volt Kecskemét városának.
A harmincas évek legelején a legszebb és legjobb parti volt a hirős városban a kisjáci Szeless Krisztina, aki a nála tizennégy évvel idősebb Ferenczy Gergely felesége lett. Hat gyermekük született, öt lány, s egy fiú. A lányok között Ida volt a harmadik s a legkiválóbb. Nem ugyan külsejére nézve, mert alacsony, szintelen arcbőrü, fekete hajú lányka volt, hanem lelki tulajdonságai miatt. Idában sok humor lakozott, vidám és jókedvü volt, de vidámsága soha sem zajos. Főleg nyelvismeretét igyekezett gyarapitani és történelmi tudását emellett a szépirodalom termékeit is tudta élvezni. Történettel és földrajzzal behatóan foglalkozott később is, mikor már Erzsébet császárné, majdan királyné társalkodónője volt.

A boldogság azonban a Ferenczy-házban egy napon összeomlott Krisztina asszony 1856-ban, negyvenhétéves korában meghalt, két kis gyermeket Ida hugait árvaságban hagyva. A sok reáháramlott gond és fárasztó munka közepette Ida 18 éves korában súlyos tüdőgyulladásba esett. Szerencsésen meggyógyult ugyan, de az egészsége mindig igen kényes, meghülésekre igen hajlamos volt. Vasakarata, nagy erélye, páratlan szeretetete, ritka értelmessége és szorgalma mindenki elismerő tiszteletét kivivta.

Erzsébet császárné kijelentette: keressenek melléje egy tősgyökeres fiatal társalkodónőt és egy magyar nyelvtanitót a magyar nyelvben való képeztetése céljából. A névjegyzék összeállitását Almássy grófnőre bizták, erről szerzett tudomást Ida egyik rokona, Ferenczy Mária alapitványi hölgy. Megkérte Andrássy Gyula grófot járjon közbe, hogy Ida neve – akit a gróf már különben ismert – szintén a listára kerüljön. Andrássy azonnal elment Almássy grófnőhöz és sajátkezűleg hetediknek irta a többi alá Ferenczy Ida nevét.
A névjegyzék rövidesen Erzsébet kezébe került.
- Nem tudom – mondta később Falk Miksa, a királyné későbbi nyelvtanára – vajon azért-e mert az eltérő irás feltünt, vagy más okból, őfelsége ennek a hetedik helyen megnevezett hölgynek az arcképét kivánta látni, és midőn az megékezett, a rajta látható érdekes arcvonások, a nyilt okos szemek annyira megtetszettek a felséges asszonynak, hogy ezen arckép eredetijét rendelte magához és vette maga mellé társalkodónői minőségben.
Apja mit sem tudott erről, és amikor megmondták neki, hogy a császárné Bécsben az ő lányát választotta, sokáig nézett elgondolkodva a messzeségbe, majd csendesen nagyot sóhajtva csak ennyit mondott:
- Katonát nem tudok adni a császárnak, hát odaadom a leányomat a császárnénak!
Az első találkozás nagyon emlékezetes volt.
Végre kinyilt az ajtó és belépett Erzsébet királyné.
Sötétzöld lovagló ruha s kis fekete kalap volt rajta, kezében lovagló pálca. kalapja alól előtódult a sok vörösös barna, gyönyörü haja, alakja karcsú fejedelmi. De ez mind csak a kezdet, a fő az arca: „Sohasem álmodtam – beszélte el Ferenczy Ida – hogy ilyen csudálatos szépség és ennyi báj létezhet. Szemem rezgett, elbüvölten, önfeledten bámultam ezt a tündér csudát. Csak néztem, néztem ezt a gyönyörü álomképet és abban a pillanatban éreztem, hogy sorsom eldőlt, s örök életemre rabja, hüséges szolgája leszek ennek az álomképnek.
Erzsébet királyné mosolyogva mondta:
„ – Én az hiszem, mi nagyon jó barátok leszünk. Én most megyek lovagolni, ha hazajövök kéretni fogom és maga mesélni fog nekem Kecskemétről.”


Szerény származása miatt nem lehetett őt azonnal udvarhölggyé tenni, mert az bizonyára  a főnemesi családból való többi udvarhölgy megsértése lett volna. Végre mégis kieszeltek valami kivezető módot: a brünni nemesi hölgyalapitvány tagjává tették, aminek alapján a Fraulein von Ferenczyből, Frau von Ferenczy lett, aztán „Őfelsége felolvasónője” cimet adták neki.
Udvarhölgyei közül Ida volt az egyedüli, akit Erzsébet tegezett ha egyedül volt vele. Őt, aki formaságot és társadalmi kényszert gyülölte, Idával szemben feszélyezte volna, ha iránta való baráti érzelmeit, szeretetét nem a bizalmas tegezéssel nyilvánitotta volna.

Erzsébet királyné oly igazi, nagy lelki barátságban volt Idával, hogy előtte nem volt titka. Mikor a királyné  nagy külföldi utazásait megkezdte, végrendeletet irt, s azt vagy annak másolatát egy fekete táskába tette, melyet egy mindig magánál hordott pecsétnyomóval lepecsételt. Ezt a táskát Erzsébet átadta Idának azzal az utasitással, hogy amint az ő halála hirét megtudja, azonnal – bárhol legyen is akkor – utazzon oda, ahol a király van és adja át neki a lepecsételt táskát. Azonfelül szóbeli végrendeletet is bizott Idára, három személy számára, kiknek egyik testvéröccse Károly Tivadar bajor herceg volt, és pedig azzal az utasitással, hogy halála estén keresse föl azt a három személyt és külön-külön adja át nekik azt az üzenetet, amit rábizott. Ida ezt megigérte és igéretét hiven beváltotta. Előzőleg azonban jelentést tett erről a királynak.
Ez a jelentést tudomásul vette, de kérte Idát, ha teheti közölje vele az üzeneteket. Ida ezt válaszolta: „Felséges uram, mint katolikus tudja a gyónás szentsége mit jelent, ez az üzenet felsége úrnőm gyónása volt, én el nem mondhatom.”
A király meghökkenve nézett Idára, majd pár pillanatig gondolkodva meghajtja magát előtte, kezet nyújt neki, s csak ezt mondja meghatottan: „Köszönöm… Isten önnel!”

Királynéja és egyetlen meghitt barátnőjének gyászos vége mélyen lesújtotta Ferenczy Idát. Erzsébet jóslata kevéssel temetése után csakugyan teljesülni kezdett: a lépcsőn legurulás megindult.
Az illetékes udvari hivatal ugyanis nagyon rövidesen tudatta Ferenczy Idával, hogy eddig használt lakosztályára az udvarnak szüksége lesz ezért sziveskedjék a Burgból kiköltözködni. Akkor a Reisnergasse 30. szám alatt vett lakást és ott szépen berendezkedett.
Ferenc József később, amikor megtudta, hogy Idát a Burgban lévő lakásától kárpótlás nélkül fosztották meg, a schönbrunni kastély mellet lévő Hofvilla emeletét öröklakásul adta Ferenczy Idának, egy, délutánonként rendelkezésére álló udvari fogattal együtt.
Családjától is örökölt, ezenfelül ő volt az egyedüli a királyné környezetéből, akiről Erzsébet végrendeletében 4000 forint évjáradékkal megemlékezett.

Amikor a monarchia összeomlott, a Hofvillára mások vetettek szemet, ezért be kellett szüntetnie múzeumnak is beillő szép szalonját. Ezért aztán elhatározta, hogy értékes szép festményeit, köztük a Benczúr festette Erzsébet-képet is még életében elküldi a Magyar Nemzeti Múzeumnak. Így is történt. A királyné életnagyságú szobrát, melynek eredetije az Örökimádás templomban van, Mária Valéria főhercegasszonynak ajándékozta. Mikor azt egy teherhordó szekéren elvitték, a közel 80 éves úrinő nagy darab úton gyalog ment utána, s amig látta, sirva integetett neki zsebkendőjével.
A magántulajdonba került Hofvillát el kellett hagynia, egy újabb a korábbinál szükebb lakásba kellett költöznie.

 

1928. június hó 28-án 87 éves korában ment el.
Halálát tüdőgyulladás okozta. Bécsben az Ágoston-rendiek Loretto-kápolnájában ravatalozták fel, ott ahol az uralkodók szivét őrzik. Onnan Kecskemétre vitték. A magyar kormány a nemzet halottjának tekintete Ferenczy Idát. Ámde szülővárosa is a maga halottjának vallotta az elhunytat.
A kormány Kecskemét kifejezett óhaját méltányolta s a temetést a városra bizta. Budapestet Fáy István főispán képviselte a búcsúztatáson:
„Abban a történelmi korban, amelyben ő élt és szerepelt, a magyar korona közelében őrangyala volt nemzetének.”

Koporsóját a Szentháromság temetőben lévő családi sirboltban helyezték el.
Vecseszéki Ferenczy Ida, csillagkeresztes hölgy.”

 

Idáról bővebben itt olvashatunk: //sisiweb.gportal.hu/gindex.php?pg=12136365&nid=6632463

 

Erzsébet "barátnéjával", Idával (montázs)

 

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Sisiweb logókép

 
Sisiweb
 
Facebook csoport

 
Így él emlékezetünkben
 
Káli-Rozmis Barbara FB oldala - A Császárné Emléke Munkaközösség

 
Erzsébet-kultusz napjainkban
 
Szabó Dóra Sisi szerepben

 
Fotók
 
Madame Rénarde

 
Kapcsolódó linkek
 
Kapcsolódó videók